SMOLAN FAO 230

smolan
Zalety • uniwersalny charakter użytkowania odmiany zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, potwierdzony w doświadczeniach rejestrowych w sezonach 2009 i 2010 • odmiana mniej od odmian wzorcowych ulegała porażeniu przez głownię guzowatą.

 Charakterystyka Odmiana zbliżona genetycznie do Lokaty, wyższa od niej, a tym samym dająca większe plony świeżej masy z hektara.

Plonowanie W doświadczeniach na ziarno, w różnych klimatycznie sezonach 2009 i 2010, plonował powyżej odmian wzorcowych uzyskując średnio 103,2 dt/ha suchego ziarna, przy mniejszej o 3 punkty procentowe zawartości wody. Plon ziarna w oficjalnych doświadczeniach z 2009-2011 r. wyniósł 107 dt/ha.

Zalecana obsada Ziarno i CCM 80 000 roślin/ha Kiszonka 95 000 roślin/ha na glebach słabszych 105 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy Kiszonka Na terenie całego kraju Ziarno i CCM W rejonach produkcji suchego ziarna

Odporność na choroby Głownia guzowata

Wymagania glebowe Średnie